Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) jest programem przewidzianym do realizacji w latach 2014-2020. Jest on następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, obowiązującego w latach 2007-2013.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) jest programem przewidzianym do realizacji w latach 2014-2020

Autor zdjęcia: Idaho National Laboratory

Podstawowym zadaniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest koncentrowanie się na przedsięwzięciach powiązanych:

 • ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki,
 • rozwojem sektora nauki,
 • zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki,
 • a także zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach.

Obszary wsparcia przewidziany w Programie

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to przede wszystkim:

 • rozwój innowacyjności polskich firm,
 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a firmami,
 • wzmocnienie jakości badań i pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cele tematyczne

Wsparcie dla firm udzielane będzie przede wszystkim w ramach dwóch celów tematycznych (w skrócie CT):

 • Cel Tematyczny 1 (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – jest to wsparcie skoncentrowane na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.
 • Cel Tematyczny 3 (CT 3) – Wzmacnianie konkurencyjności w firmach z sektora MŚP (więcej).

Dla kogo adresowane jest wsparcie?

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe będzie przede wszystkim przez:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności małe i średnie firmy MŚP),
 • jednostki naukowe,
 • klastry,
 • instytucje z otoczenia biznesu.

Największy nacisk położony jest przede wszystkim na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.